4.8 (74) Үйлчилгээний үнэлгээ
4.9 (19) QR код үнэлгээ
4.1 (43) Хэлтсийн үнэлгээ
НЭВТРЭХ
 Албан ёсны вэб хуудас үзэх
Шимтгэл, хураамж төлөх данс

 1. 250000350583 Төрийн банк
  Хэрлэн сум ажилгүйдэл
 2. 250000338308 Төрийн банк
  Хэрлэн сум тэтгэвэр
 3. 252000084007 Төрийн банк
  Хэрлэн сум тэтгэмж
 4. 252000084010 Төрийн банк
  Хэрлэн сум ҮОМШӨ
 5. 250000104067 Төрийн банк
  Хэрлэн сум ЭМД
 6. 5935002012 Хаан банк
  ХЭРЛЭН СУМ Ерөнхий орлого
 1. 250100073037 Төрийн банк
  Батноров сум ЕО
 2. 250100007487 Төрийн банк
  Батноров сум тэтгэвэр
 3. 250100094236 Төрийн банк
  Батноров сум ҮОМШӨ
 4. 250100073045 Төрийн банк
  Батноров сум ЭМД
 5. 100181490000 Төрийн сан
  Батноров сум ЕО
 6. 5936127994 Хаан банк
  Батноров сум ажилгүйдэл
 7. 5936010000 Хаан банк
  Батноров сум ЕО
 8. 5936180732 Хаан банк
  Батноров сум тэтгэвэр
 9. 5936074698 Хаан банк
  Батноров сум тэтгэмж
 10. 5936075909 Хаан банк
  Батноров сум ЭМД
 11. 5954366883 Хаан банк
  Хэрлэн сум ажилгүйдэл
 12. 5954025457 Хаан банк
  Хэрлэн сум ЕО
 13. 5954025446 Хаан банк
  Хэрлэн сум тэтгэвэр
 1. 250200061796 Төрийн банк
  Батширээт сум ЕО
 2. 250200027246 Төрийн банк
  Батширээт сум тэтгэвэр
 3. 250200028206 Төрийн банк
  Батширээт сум ҮО
 4. 250200061803 Төрийн банк
  Батширээт сум ЭМД
 5. 5937065571 Хаан банк
  Батширээт сум ажилгүйдэл
 6. 5937001673 Хаан банк
  Батширээт сум ЕО
 7. 5937090438 Хаан банк
  Батширээт сум тэтгэвэр
 8. 5937029054 Хаан банк
  Батширээт сум тэтгэмж
 9. 5937054445 Хаан банк
  Батширээт сум ЭМД
 10. 5954366883 Хаан банк
  Хэрлэн сум ажилгүйдэл
 11. 5954025446 Хаан банк
  Хэрлэн сум тэтгэвэр
 12. 5954025457 Хаан банк
  Хэрлэн сум тэтгэмж
 1. 250300055368 Төрийн банк
  Баян-адарга сум ЕО
 2. 250300025473 Төрийн банк
  Баян-адарга сум тэтгэвэр
 3. 250300026675 Төрийн банк
  Баян-адарга сум ҮОМШӨ
 4. 5938065955 Хаан банк
  Баян-адарга сум ажилгүйдэл
 5. 5938001399 Хаан банк
  Баян-адарга сум ЕО
 6. 5938089524 Хаан банк
  Баян-адарга сум тэтгэвэр
 7. 5938060821 Хаан банк
  Баян-адарга сум тэтгэмж
 8. 5938058530 Хаан банк
  Баян-адарга сум ЭМД
 9. 5954366883 Хаан банк
  Хэрлэн сум ажилгүйдэл
 10. 5954025446 Хаан банк
  Хэрлэн сум тэтгэвэр
 11. 5954025457 Хаан банк
  Хэрлэн сум тэтгэмж
 1. 250500055374 Төрийн банк
  Баян-овоо сум ЕО
 2. 250500006912 Төрийн банк
  Баян-овоо сум тэтгэвэр
 3. 250500055382 Төрийн банк
  Баян-овоо сум ЭМД
 4. 5940045616 Хаан банк
  Баян-овоо сум ажилгүйдэл
 5. 5940001349 Хаан банк
  Баян-овоо сум ЕО
 6. 5940067334 Хаан банк
  Баян-овоо сум тэтгэвэр
 7. 5940020011 Хаан банк
  Баян-овоо сум тэтгэмж
 8. 5940083640 Хаан банк
  Баян-овоо сум ҮО
 9. 5940037514 Хаан банк
  Баян-овоо сум ЭМД
 10. 5954366883 Хаан банк
  Хэрлэн сум ажилгүйдэл
 11. 5954025446 Хаан банк
  Хэрлэн сум тэтгэвэр
 12. 5954025457 Хаан банк
  Хэрлэн сум тэтгэмж
 1. 250400040988 Төрийн банк
  Баянмөнх сум ЕО
 2. 250400016316 Төрийн банк
  Баянмөнх сум тэтгэвэр
 3. 5939056359 Хаан банк
  Баянмөнх сум ажилгүйдэл
 4. 5939001387 Хаан банк
  Баянмөнх сум ЕО
 5. 5939088213 Хаан банк
  Баянмөнх сум тэтгэвэр
 6. 5939024247 Хаан банк
  Баянмөнх сум тэтгэмж
 7. 5939001401 Хаан банк
  Баянмөнх сум ЭМД
 8. 5935002012 Хаан банк
  хэнтий ндх
 9. 5954366883 Хаан банк
  Хэрлэн сум ажилгүйдэл
 10. 5954025446 Хаан банк
  Хэрлэн сум тэтгэвэр
 11. 5954025457 Хаан банк
  Хэрлэн сум тэтгэмж
 1. 250600041133 Төрийн банк
  Баянхутаг сум ажилгүйдэл
 2. 250600021014 Төрийн банк
  Баянхутаг сум ЕО
 3. 250600020503 Төрийн банк
  Баянхутаг сум тэтгэвэр
 4. 250000350583 Төрийн банк
  ХЭНТИЙ НДХ
 5. 5955001241 Хаан банк
  Баянхутаг сум тэтгэвэр
 6. 5955023481 Хаан банк
  Баянхутаг сум тэтгэмж
 7. 5955045916 Хаан банк
  Баянхутаг сум ЭМД
 8. 5954366883 Хаан банк
  Хэрлэн сум ажилгүйдэл
 9. 5954025446 Хаан банк
  Хэрлэн сум тэтгэвэр
 10. 5954025457 Хаан банк
  Хэрлэн сум тэтгэмж
 1. 250700082752 Төрийн банк
  Биндэр сум ЕО
 2. 250700043640 Төрийн банк
  Биндэр сум тэтгэвэр
 3. 250700043665 Төрийн банк
  Биндэр сум ҮО
 4. 250700082760 Төрийн банк
  Биндэр сум ЭМД
 5. 100181090000 Төрийн сан
  Биндэр сум ЕО
 6. 5941090523 Хаан банк
  Биндэр сум ажилгүйдэл
 7. 5941007216 Хаан банк
  Биндэр сум ЕО
 8. 5941151114 Хаан банк
  Биндэр сум тэтгэвэр
 9. 5941079316 Хаан банк
  Биндэр сум тэтгэмж
 10. 5941079327 Хаан банк
  Биндэр сум ҮО
 11. 5941090534 Хаан банк
  Биндэр сум ЭМД
 12. 5954366883 Хаан банк
  Хэрлэн сум ажилгүйдэл
 13. 5954025446 Хаан банк
  Хэрлэн сум тэтгэвэр
 14. 5954025457 Хаан банк
  Хэрлэн сум тэтгэмж
 1. 320000050105 Төрийн банк
  Бор-өндөр тасаг ЕО
 2. 320000044280 Төрийн банк
  Бор-өндөр тасаг тэтгэвэр
 3. 320000232549 Төрийн банк
  Бор-өндөр тасаг тэтгэмж
 4. 320000050118 Төрийн банк
  Бор-өндөр тасаг ҮО
 5. 320000322385 Төрийн банк
  Бор-өндөр тасаг ЭМД
 6. 252000084010 Төрийн банк
  ХЭНТИЙ АЙМГИЙН НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН ХЭЛТЭС
 7. 5946111653 Хаан банк
  Бор-өндөр сум ажилгүйдэл
 8. 5946104408 Хаан банк
  Бор-өндөр сум тэтгэмж
 9. 5946111664 Хаан банк
  Бор-өндөр сум ЭМД
 10. 5946104395 Хаан банк
  Бор-өндөр тасаг ЕО
 11. 5946025707 Хаан банк
  Бор-өндөр тасаг тэтгэвэр
 12. 5946104419 Хаан банк
  Бор-өндөр тасаг ҮО
 13. 5954035216 Хаан банк
  ХЭНТИЙ АЙМГИЙН НЙИГМИЙН ДААТГАЛЫН ХЭЛТЭС
 14. 5954366883 Хаан банк
  Хэрлэн сум ажилгүйдэл
 15. 5954025446 Хаан банк
  Хэрлэн сум тэтгэвэр
 16. 5954025457 Хаан банк
  Хэрлэн сум тэтгэмж
 1. 5952083239 Хаан банк
  Бэрх сум ажилгүйдэл
 2. 5954035216 Хаан банк
  ХЭНТИЙ АЙМГИЙН НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН ГАЗАР
 3. 5954366883 Хаан банк
  Хэрлэн сум ажилгүйдэл
 4. 5954025446 Хаан банк
  Хэрлэн сум тэтгэвэр
 5. 5954025457 Хаан банк
  Хэрлэн сум тэтгэмж
 1. 250800053855 Төрийн банк
  Галшар сум ажилгүйдэл
 2. 250800058110 Төрийн банк
  Галшар сум ЕО
 3. 250800005903 Төрийн банк
  Галшар сум тэтгэвэр
 4. 250800045832 Төрийн банк
  Галшар сум ҮО
 5. 250800058129 Төрийн банк
  Галшар сум ЭМД
 6. 250000350583 Төрийн банк
  ХЭНТИЙ НДХ
 7. 5942004906 Хаан банк
  Галшар сум ЕО
 8. 5942091071 Хаан банк
  Галшар сум тэтгэвэр
 9. 5942044247 Хаан банк
  Галшар сум тэтгэмж
 10. 5942044236 Хаан банк
  Галшар сум ЭМД
 11. 5954366883 Хаан банк
  Хэрлэн сум ажилгүйдэл
 12. 5954025446 Хаан банк
  Хэрлэн сум тэтгэвэр
 13. 5954025457 Хаан банк
  Хэрлэн сум тэтгэмж
 1. 252100005623 Төрийн банк
  Гурванбаян сум ажилгүйдэл
 2. 252100008969 Төрийн банк
  Гурванбаян сум ЕО
 3. 252100036817 Төрийн банк
  Гурванбаян сум тэтгэвэр
 4. 252100008975 Төрийн банк
  Гурванбаян сум ЭМД
 5. 250000350583 Төрийн банк
  ХЭНТИЙ НДХ
 6. 5943001245 Хаан банк
  Гурванбаян сум ЕО
 7. 5943012598 Хаан банк
  Гурванбаян сум тэтгэвэр
 8. 5943012600 Хаан банк
  Гурванбаян сум тэтгэмж
 9. 5943026293 Хаан банк
  Гурванбаян сум ЭМД
 10. 5954366883 Хаан банк
  Хэрлэн сум ажилгүйдэл
 11. 5954025446 Хаан банк
  Хэрлэн сум тэтгэвэр
 12. 5954025457 Хаан банк
  Хэрлэн сум тэтгэмж
 1. 250900060732 Төрийн банк
  Дадал сум ЕО
 2. 250900027177 Төрийн банк
  Дадал сум тэтгэвэр
 3. 250900060741 Төрийн банк
  Дадал сум ЭМД
 4. 5944081072 Хаан банк
  Дадал сум ажилгүйдэл
 5. 5944001506 Хаан банк
  Дадал сум ЕО
 6. 5944072908 Хаан банк
  Дадал сум тэтгэвэр
 7. 5944037872 Хаан банк
  Дадал сум тэтгэмж
 8. 5944072919 Хаан банк
  Дадал сум ҮО
 9. 5944067546 Хаан банк
  Дадал сум ЭМД
 10. 5954366883 Хаан банк
  Хэрлэн сум ажилгүйдэл
 11. 5954025446 Хаан банк
  Хэрлэн сум тэтгэвэр
 12. 5954025457 Хаан банк
  Хэрлэн сум тэтгэмж
 1. 320100067412 Төрийн банк
  Дархан сум ЕО
 2. 320100011833 Төрийн банк
  Дархан сум тэтгэвэр
 3. 320100067420 Төрийн банк
  Дархан сум ЭМД
 4. 5945075657 Хаан банк
  Дархан сум ажилгүйдэл
 5. 5945008125 Хаан банк
  Дархан сум ЕО
 6. 5945100244 Хаан банк
  Дархан сум тэтгэвэр
 7. 5945046274 Хаан банк
  Дархан сум тэтгэмж
 8. 5945107397 Хаан банк
  Дархан сум ҮО
 9. 5954366883 Хаан банк
  Хэрлэн сум ажилгүйдэл
 10. 5954025446 Хаан банк
  Хэрлэн сум тэтгэвэр
 11. 5954025457 Хаан банк
  Хэрлэн сум тэтгэмж
 1. 251100066959 Төрийн банк
  Дэлгэрхаан сум ЕО
 2. 251100012913 Төрийн банк
  Дэлгэрхаан сум тэтгэвэр
 3. 251100080460 Төрийн банк
  Дэлгэрхаан сум ҮО
 4. 251100066968 Төрийн банк
  Дэлгэрхаан сум ЭМД
 5. 5947090505 Хаан банк
  Дэлгэрхаан сум ажилгүйдэл
 6. 5947011817 Хаан банк
  Дэлгэрхаан сум ЕО
 7. 5947112475 Хаан банк
  Дэлгэрхаан сум тэтгэвэр
 8. 5947057636 Хаан банк
  Дэлгэрхаан сум тэтгэмж
 9. 5947079808 Хаан банк
  Дэлгэрхаан сум ЭМД
 10. 5948001308 Хаан банк
  ЖАРГАЛТХААН СУМ ЕО
 11. 5948066117 Хаан банк
  ЖАРГАЛТХААН СУМ ЭМД
 12. 5954366883 Хаан банк
  Хэрлэн сум ажилгүйдэл
 13. 5954025446 Хаан банк
  Хэрлэн сум тэтгэвэр
 14. 5954025457 Хаан банк
  Хэрлэн сум тэтгэмж
 1. 251200071155 Төрийн банк
  Жаргалтхаан сум ЕО
 2. 251200020213 Төрийн банк
  Жаргалтхаан сум тэтгэвэр
 3. 251200020221 Төрийн банк
  Жаргалтхаан сум ҮО
 4. 251200071164 Төрийн банк
  Жаргалтхаан сум ЭМД
 5. 5947011817 Хаан банк
  ДЭЛГЭРХААН СУМ ЕО
 6. 5947079808 Хаан банк
  ДЭЛГЭРХААН СУМ ЭМД
 7. 5948079182 Хаан банк
  Жаргалтхаан сум ажилгүйдэл
 8. 5948001308 Хаан банк
  Жаргалтхаан сум ЕО
 9. 5948111447 Хаан банк
  Жаргалтхаан сум тэтгэвэр
 10. 5948040870 Хаан банк
  Жаргалтхаан сум тэтгэмж
 11. 5948066117 Хаан банк
  Жаргалтхаан сум ЭМД
 12. 5954366883 Хаан банк
  Хэрлэн сум ажилгүйдэл
 13. 5954025446 Хаан банк
  Хэрлэн сум тэтгэвэр
 14. 5954025457 Хаан банк
  Хэрлэн сум тэтгэмж
 1. 251300050951 Төрийн банк
  Мөрөн сум ажилгүйдэл
 2. 251300053786 Төрийн банк
  Мөрөн сум ЕО
 3. 251300005912 Төрийн банк
  Мөрөн сум тэтгэвэр
 4. 251300005920 Төрийн банк
  Мөрөн сум ҮО
 5. 251300053793 Төрийн банк
  Мөрөн сум ЭМД
 6. 250000350583 Төрийн банк
  ХЭНТИЙ НДХ
 7. 5949001238 Хаан банк
  Мөрөн сум ЕО
 8. 5949088517 Хаан банк
  Мөрөн сум тэтгэвэр
 9. 5949037265 Хаан банк
  Мөрөн сум тэтгэмж
 10. 5949037458 Хаан банк
  Мөрөн сум ЭМД
 11. 5954366883 Хаан банк
  Хэрлэн сум ажилгүйдэл
 12. 5954025446 Хаан банк
  Хэрлэн сум тэтгэвэр
 13. 5954025457 Хаан банк
  Хэрлэн сум тэтгэмж
 1. 251400056347 Төрийн банк
  Норовлин сум ЕО
 2. 251400023807 Төрийн банк
  Норовлин сум тэтгэвэр
 3. 251400056352 Төрийн банк
  Норовлин сум ЭМД
 4. 5950028019 Хаан банк
  Норовлин сум ажилгүйдэл
 5. 5950001290 Хаан банк
  Норовлин сум ЕО
 6. 5950089470 Хаан банк
  Норовлин сум тэтгэвэр
 7. 5950027990 Хаан банк
  Норовлин сум тэтгэмж
 8. 5950028020 Хаан банк
  Норовлин сум ҮО
 9. 5950028008 Хаан банк
  Норовлин сум ЭМД
 10. 5954366883 Хаан банк
  Хэрлэн сум ажилгүйдэл
 11. 5954025446 Хаан банк
  Хэрлэн сум тэтгэвэр
 12. 5954025457 Хаан банк
  Хэрлэн сум тэтгэмж
 1. 5958008812 Хаан банк
  Өлзийт сум ажилгүйдэл
 2. 5954176462 Хаан банк
  Өлзийт сум ЕО
 3. 5954028312 Хаан банк
  Өлзийт сум тэтгэвэр
 4. 5958005516 Хаан банк
  Өлзийт сум тэтгэмж
 5. 5958004986 Хаан банк
  Өлзийт сум ЭМД
 6. 5954366883 Хаан банк
  Хэрлэн сум ажилгүйдэл
 7. 5954025446 Хаан банк
  Хэрлэн сум тэтгэвэр
 8. 5954025457 Хаан банк
  Хэрлэн сум тэтгэмж
 1. 251500141198 Төрийн банк
  Өмнөдэлгэр сум ЕО
 2. 251500033939 Төрийн банк
  Өмнөдэлгэр сум тэтгэвэр
 3. 251500033952 Төрийн банк
  Өмнөдэлгэр сум ҮО
 4. 251500141201 Төрийн банк
  Өмнөдэлгэр сум ЭМД
 5. 5951120434 Хаан банк
  Өмнөдэлгэр сум ажилгүйдэл
 6. 5951029602 Хаан банк
  Өмнөдэлгэр сум ЕО
 7. 5951175586 Хаан банк
  Өмнөдэлгэр сум тэтгэвэр
 8. 5951061646 Хаан банк
  Өмнөдэлгэр сум тэтгэмж
 9. 5951100531 Хаан банк
  Өмнөдэлгэр сум ЭМД
 10. 5954366883 Хаан банк
  Хэрлэн сум ажилгүйдэл
 11. 5954025446 Хаан банк
  Хэрлэн сум тэтгэвэр
 12. 5954025457 Хаан банк
  Хэрлэн сум тэтгэмж
 1. 5947079808 Хаан банк
  ДЭЛГЭРХААН СУМ ЭМД
 2. 5947090481 Хаан банк
  ХБУ АЖИЛГҮЙДЭЛ
 3. 5947011839 Хаан банк
  ХБУ ЕО
 4. 5947090470 Хаан банк
  ХБУ ТЭТГЭВЭР
 5. 5947060740 Хаан банк
  ХБУ ТЭТГЭМЖ
 6. 5947060751 Хаан банк
  ХБУ ЭМД
 7. 5954366883 Хаан банк
  ХЭРЛЭН СУМ АЖИЛГҮЙДЭЛ
 8. 5954025446 Хаан банк
  ХЭРЛЭН СУМ ТЭТГЭВЭР
 9. 5954025457 Хаан банк
  ХЭРЛЭН СУМ ТЭТГЭМЖ
 1. 251700045018 Төрийн банк
  Цэнхэрмандал сум ЕО
 2. 251700017398 Төрийн банк
  Цэнхэрмандал сум тэтгэвэр
 3. 251700017412 Төрийн банк
  Цэнхэрмандал сум ҮО
 4. 251700045026 Төрийн банк
  Цэнхэрмандал сум ЭМД
 5. 5954366883 Хаан банк
  Хэрлэн сум ажилгүйдэл
 6. 5954025446 Хаан банк
  Хэрлэн сум тэтгэвэр
 7. 5954025457 Хаан банк
  Хэрлэн сум тэтгэмж
 8. 5953038751 Хаан банк
  Цэнхэрмандал сум ажилгүйдэл
 9. 5953001356 Хаан банк
  Цэнхэрмандал сум ЕО
 10. 5953093972 Хаан банк
  Цэнхэрмандал сум тэтгэвэр
 11. 5953039120 Хаан банк
  Цэнхэрмандал сум тэтгэмж
 12. 5953038795 Хаан банк
  Цэнхэрмандал сум ЭМД